Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
Promo Mediambient
 
Promo DigiGremi
 
promo whatsapp
 
revista
 
 

L'article 61 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 manté per al proper any, els mateixos límits d'exclusió del règim d'estimació objectiva de l'IRPF (mòduls) i el règim simplificat de l'IVA, que s'han aplicat el 2022. Per tant, per a l'any 2023 continuaran sent:

LÍMIT 2023
Ingressos totals obtinguts per l'activitat desenvolupada (dins aquest límit no es pot superar els 125.000€ de facturació a empresaris i professionals). 250.000
Volum de compres de béns i serveis, incloent obres i serveis subcontractats i excloent les adquisicions d'immobilitzat 250.000
Nº d'empleats màxim (inclòs el titular del Taller) 5

Per al càlcul dels límits hauran de computar-se no només les operacions corresponents a les desenvolupades pel Titular del Taller, sinó també les realitzades pel cònjuge, descendents i ascendents en cas que també tinguessin altres Tallers de Reparació i existís una adreça comuna compartint-se mitjans personals o materials.

Tots aquells Tallers que a 31 de desembre de 2022 haguessin superat algun dels límits indicats tant per ingressos com per volum de compres de béns i serveis (excloent-ne l'IVA) així com el nombre d'empleats, quedarien automàticament exclosos del règim d'estimació objectiva per a l'IRPF i del règim simplificat de l'IVA el 2023 passant a tributar pel règim d'estimació directa simplificada.

També s'estableix que es podrà reduir el rendiment net de mòduls obtingut el 2023 un 10% (En 2022 la reducció era del 5%, però, de forma excepcional, en el 4T 2022 serà del 15%).

En cas que decidís o NO pogués continuar tributant en estimació objectiva per passar a estimació directa simplificada. ¿Com afectaria el canvi de sistema?

  1. Fonamentalment a portar un control més rigorós tant dels ingressos com de les despeses, atès que el rendiment s'obté per aquesta diferència i en funció del resultat que se n'obtingui es pagarà més o menys.
  2. Es tributarà exactament pel que el Taller obtingui com a rendiment i no en funció d'una estimació sobre la base del nombre d'empleats i m2 del local com succeeix en mòduls.
  3. Es recomana portar una comptabilitat ajustada al Pla General Comptable de 2007, atès que això ajudarà a ser metòdic, rigorós i evitar descuidar qualsevol despesa en què pugui incórrer el Taller i el porti a pagar més del que li correspongui.
Qualsevol dubte o aclariment no dubtin a posar-se en contacte amb el DEPARTAMENT ECONÒMIC-FISCAL DEL GREMI

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA

 

prevengraf
dro
sparkes
tecnobee
banc sabadell
montepio
cator
sircat
zurich
solera
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image Logo-Instagram
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.