Gremi
Las Jornadas Empresas Productos Ediciones Anteriores

presidente
ZURICH
 
Tno. 902 106 636
 
http://www.zurich.es
 
pista
   
ZURICH seguros

El Gremi de Barcelona ha signat un conveni amb l'asseguradora ZURICH España, per donar resposta a les progressives necessitats dels tallers de reparació d’automòbils per les exigències que ens marquen les lleis, en especial les de la responsabilitat empresarial.

La normativa que ve d’Europa és la Directiva de Serveis, la 123/2006, que sembla que entra en vigència el proper 28 de desembre; a partir d’aquesta data com a mínim, tots els Governs de la Comunitat Europea poden demanar que els empresaris que facin activitats de serveis amb risc tinguin una pòlissa per garantir la seva responsabilitat.

Articulo 23. Seguros y garantías de responsabilidad profesional
1. Los Estados miembros podrán hacer lo necesario para que los prestadores cuyos servicios presenten un riesgo directo y concreto para la salud o la seguridad del destinatario o un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario, suscriban un seguro de responsabilidad profesional adecuado en relación con la naturaleza y el alcance del riesgo u ofrezcan una garantía o acuerdo similar que sea equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad.

Resta clar que l’assegurança ha de ser, entre d’altres punts, per cobrir els riscos professionals i en moltes pòlisses hem vist que manca la cobertura d’algun risc especial com és el que té el taller que fa la prova d’un vehicle, i tenint un accident per la seva culpa es troba que l’asseguradora obligatòria del vehicle que conduïa li reclama el que ella ha pagat al perjudicat

L’altra normativa que també ens afecta, és el projecte de Reglament de la Llei de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, que pot ser efectiu a finals d’any i estableix:
“Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable en matèria de defensa i protecció dels consumidors i usuaris, els tallers de reparació [...] per actuar en el territori de Catalunya, han de complir els següents requisits:
a) Estar inscrits en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial.
b) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de 250.000 € per fins a 10 treballadors, i 500.000 € pels de més de 10 treballadors.”

El nostre Gremi de Barcelona, com els altres Gremis de Catalunya que formen part de la Federació Catalana, ens hem preocupat per tractar de facilitar als tallers que ho vulguin, una manera de complir de la millor manera possible amb la obligació, tenint en compte, a més a més, que una assegurança no s’ha de considerar com una despesa, sinó com una inversió, per tenir la deguda protecció, no directa e indirecta del patrimoni de l’empresari.

Ben cert que una pòlissa no pot fer la cobertura de tots els riscos que té un taller, però si que s’ha de centrar en el que com taller és més important:
-El continent del taller (l’edifici)
-El contingut (allò que hi ha dins del taller, inclusiu els vehicles que hi romanen)
-La responsabilitat civil, com empresari, i com titular d’un negoci concret, (reparador) perquè qualsevol responsabilitat que li demani sigui coberta per l’assegurança.

productos

 
 

© Gremio Provincial de Talleres de Barcelona

 

Jornadas
Presentación
Empresas
PPG IBÉRICA SALES & SERVICES GT MOTIVE B2B AUTOMOTIVE - ALLDATA Europe LAUNCH IBÉRICA INICIATIVA ELIGE CALIDAD, ELIGE CONFIANZA AUDATEX SIRCAT - TORRENT 400 DAT IBÉRICA ZURICH
Productos
Sistemas Smart de PPG CertifiedFirst GT Motive Mitchell Repair Center ALLDATA Repair Launch X431 PAD Iniciativa Elige Calidad, Elige Confianza IRE Audatex Limpieza de Piezas SilverDAT II FI SilverDAT Glass Seguro Taller
EdicionesAnteriores
Innotaller