bandera castella
bandera catala
Serveis per al taller
Serveis per al taller
Portal de la transparència
Introducció
L’entrada en vigor de la Ley 19/2013 i de la Llei 19/2014, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern, requereix de les organitzacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d’informació de l’opinió pública. Per facilitat l’accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu, econòmic i pressupostari a que fan referència les esmentades lleis. La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats, mitjançant accés fàcil i gratuït i d’acord amb els principis tècnics d’accessibilitat universal, interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s’actualitzarà de manera periòdica.
Informació organitzativa
Funcions
El Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils és l’Associació que representa des de 1944 a més de 3.000 empreses del sector del manteniment i reparació d’automòbils. Com organització independent, privada, sense ànim de lucre, acollida al dret constitucional i legal d’associació d’empresaris, es regeix amb criteris democràtics per representants lliurement elegits.

La nostra missió és vetllar pels interessos dels empresaris dels tallers del manteniment i reparació d’automòbils de la província de Barcelona en general, i dels associats en particular, promovent un entorn favorable per a l’activitat productiva en diàleg amb els poders públics i els representants de la societat civil, defensant els interessos dels afiliats, seguint l’evolució del sector i oferint l’assessorament i serveis que necessitin.

Informació organitzativa
Estructura / Organigrama
Òrgans de Govern
Marc Jurídic
Normativa aplicable
El dret d'associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

 • Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.
 • Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical (BOE de 4 d'abril).
 • Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE 8 d'agost) articles 1,2,4,8 i 9.
 • Reial Decret 873/1977, de 22 d'abril, sobre dipòsit d'Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d'abril) constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977.
 • Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.
 • Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d'abril).
 • Conveni número 87 de l'OIT, relatiu a la llibertat sindical ia la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).
 • Conveni número 98 de l'OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).
 • Codi penal (articles 510 a 521).
 • Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).
 • Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) ("LODA") [2]
 • Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d'associacions.
 • Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
 • Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l'Estatut del Treballador Autònom.
 • Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l'estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.
[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d'abril de 2.006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l'art.7.1.i) i a l'art. 11.2, aquest últim en el concret incís "i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin".

A nivell autonòmic:

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d'Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015.

Marc Jurídic
Estatuts
Estatuts del Gremi de Tallers
Informació Econòmica i Pressupostària
Subvencions i Ajudes Públiques
A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques:
Nom del Projecte Decàleg del Taller Agremiat
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 2.000,00 €
Nom del Projecte Formació, Innovació i Servei
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 2.000,00 €
Nom del Projecte El Gremi al teu Costat
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 7.000,00 €
Nom del Projecte Sempre menys residus
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 1.700,00 €
Informació Econòmica i Pressupostària
Pressupostos
Informació Econòmica i Pressupostària
Comptes Anuals
Informació Econòmica i Pressupostària
Retribucions
Els càrrecs directius no tenen assignada cap retribució ni tenen atorgat cap crédit de l´entitat.